O Projektu


Operacija: Digitalne rešitve ZA izzive podeželja 

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline 

Trajanje projekta: 1. september 2018 – 31. maj 2021 

Povzetek: V operaciji Digitalne rešitve ZA izzive podeželja se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. V prid naše odločitve, da štirje LASi skupaj pripravimo operacijo govori tudi dejstvo, da imamo na območjih LAS Mežiške doline in LAS s CILjem že veliko izkušenj z izobraževanjem odraslih, med drugim tudi na področju računalniškega opismenjevanja prebivalstva. Na območjih LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa tovrstno izobraževanje še ni toliko prisotno in imajo s tem manj izkušenj. Tako bomo lahko, ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. 

Aktivnosti:

DP1 Vodenje in koordinacija operacije

 • Aktivnost 1: Vodenje in koordinacija operacije

DP2 Nakup opreme za izvajanje študijskih krožkov, izobraževanja in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS

 • Aktivnost 2:  Nakup opreme potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov ter sodelovanje LAS s pomočjo IKT (premična učilnica)

DP3 Skupna priprava in izvedba programov izobraževanja

 • Aktivnost 3:  Analiza stanja in potreb ter animacija potencialnih udeležencev
 • Aktivnost 4: Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje - računalniška pismenost.
 • Aktivnost 5: Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov.
 • Aktivnost 6: Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS
 • Aktivnost 7: Animacija potencialnih udeležencev
 • Aktivnost 8: Organizacija in izvedba izobraževalnih programov

DP4 Skupen nastop na trgu – sodelovanje lokalnih ponudnikov z območij partnerskih LAS

 • Aktivnost 9: Izdelava spletne stani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS  
 • Aktivnost 10: Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
 • Aktivnost 11: Ozaveščanje sodelujočih ponudnikov in preko njihovih aktivnosti tudi širše javnosti o okoljski trajnosti

DP5 Krepitev zmogljivosti in izmenjava izkušenj za reševanje izzivov lokalnega razvoja ter implementacija novih rešitev na območja sodelujočih LAS

 • Aktivnost 12: Srečanja udeležencev iz vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja ter implementacija na območja sodelujočih LAS

DP6 Promocija aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo

 • Aktivnost 13: Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
 • Aktivnost 14: Promocija operacije – predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku »Karavana študijskih krožkov«

Cilji: 

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest 
 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju 
 • Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire 
 • Aktivirati potenciale ranljivih skupin

Rezultati:

 • Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi
 • Vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med kmetijami iz območij 4 LAS.
 • Skupen nastop na trgu in skupna promocija kmetij z območij 4 LAS.
 • Izobraževanje za kmete in ranljive skupine
 • Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in skrbi za okolje

Spletna stran je nastala v okviru Operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino strani so odgovorni upravičenci LAS s CILjem, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Mežiške doline.