Aktualno

Počasi zaključujemo aktivnosti projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

četrtek, 15. april 2021

V okviru LEADER projekta sodelovanja štirih LAS - Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, so se izvajale inovativne oblike izobraževanja na daljavo, ki se je izkazalo še posebej učinkovito v času koronakrize. Projekt rešuje izobraževalne potrebe ciljnih skupin na podeželju, saj vsebine, da pripomorejo k povečevanju možnosti za zaposlovanje, olajšanju vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanje se je vključevalo tudi ekološko in precizno kmetovanje. Dolgoročno bo projekt povezal ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS, saj je bila izdelana spletna stran z interaktivnim zemljevidom, kjer ponudniki lahko predstavljajo svoje kmetije, ponudbo. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašamo med območji, hkrati pa svoje dosedanje izkušnje nadgrajujemo in smo skupaj pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

Poročilo o izvedenih aktivnostih pri štirih LAS 

Nakup opreme potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov ter sodelovanje LAS s pomočjo IKT (premična učilnica)

Pri vseh štirih sodelujočih LAS je bila kupljena oprema in sicer:
- Skupaj 48 prenosnih računalnikov in ostala oprema (miške, torbe)
- 4 prenosni PDL projektorji
- 3 prenosna projekcijska platna
- 4 android tablični računalniki za prikaz raznih mobilnih aplikacij na tovrstni napravi.

Analiza stanja in potreb ter animacija potencialnih udeležencev

Izvedba analize stanja na območju posamezne LAS nam je omogočila, da smo lahko v nadaljevanju izvajanja operacije znanje in uporabnost računalniških in digitalnih tehnologij približali čim širšemu krogu podeželskega prebivalstva. Načrtovana izobraževanja pa smo lahko tudi vsebinsko in izvedbeno prilagodili različnim ciljnim skupinam.

Analiza je bila izvedena v sodelovanju s potencialnimi udeleženci izobraževanj, med katere še posebej sodijo ranljive skupine prebivalstva (t.j. starejši, ženske, mladi, brezposelni,…), kmetje in na splošno vsi prebivalci podeželja na območju štirih LAS, v sodelovanju s strokovnimi službami (ZRSZ, KSS, medgeneracijski center,…) in različnimi društvi. Na podlagi izsledkov smo potem lahko pripravili prilagojene programe in izobraževalne sklope za posamezne ciljne skupine prebivalcev.

Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo izvajali študijski krožek na temo Digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov, v obliki sedmih srečanj. Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili tudi program, ki je nastal kot rezultat izvedenega krožka. Pripravili pa smo tudi različno promocijsko gradivo, ki smo ga natisnili v manjših količinah.

Na območju LAS Goričko 2020 smo izvedli študijski krožek na temo Uporaba IKT pri promociji in trženju lokalnih produktov. Skupaj z ostalimi partnerji, smo izvedli uvodno srečanje študijskih krožkov v obliki Skype konference. Študijski krožek smo izvedli v obliki petih srečanj. Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjim strokovnjakom s področja marketinga in trženja pripravili tudi program, ki je nastal kot rezultat izvedenega študijskega krožka.

Na območju LAS Mežiške doline smo, v sodelovanju s predstavniki ponudnikov lokalnih produktov in zaposlenimi na KGZS Zavod Celje - izpostava Prevalje, organizirali in izvedeli študijski krožek na temo: Uporaba spletnih in mobilnih aplikacij pri kmetovanju. Organizirali smo pet srečanj skupine udeležencev. Kot rezultat študijskega krožka je nastal program Uporaba spletnih in mobilnih aplikacij pri kmetovanju.

Na območju LAS s CILjem smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Cerkno v Cerknem, izvedli študijski krožek na temo splošnega digitalnega opismenjevanja. Študijski krožek je obsegal 29 ur v obliki 6 srečanj. Z aktivnim vključevanjem udeležencev, mentorja in strokovnjakov je bil na osnovi njegove izvedbe pripravljen izobraževalni program.

Študijski krožki z različno tematiko so potekali istočasno na območjih vseh štirih LAS. Krožke je mentorirala usposobljena mentorica iz LAS s CILjem, ki se je v delo krožkov vključevala na daljavo z uporabo IKT tehnologije. Na ta način smo leta 2019 pilotno preizkušali mentorstvo na daljavo, ki v skladu s trenutno situacijo epidemije koronavirusa lahko predstavlja uporaben model za izvajanje krožkov.

Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS

Pripravili smo načrt aktivnosti za obveščanje širšega kroga potencialnih udeležencev. Pripravljene so bile vsebine za radijske oglase, vsebine za objavo na spletu, oblikovani letaki, plakati, …. V skladu z izdelanimi načrti se tekom celotne operacije izvajajo animacijske in promocijske aktivnosti.

Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS

Pri vseh LAS smo dokončno oblikovali in andragoško obdelali programe izobraževanja, ki zajemajo sklope osnovnega računalniškega opismenjevanja, sklope digitalnega opismenjevanja (iz študijskih krožkov) in ostale vsebinske sklope s področja IKT.

Animacija potencialnih udeležencev

Pripravili smo načrt aktivnosti za obveščanje širšega kroga potencialnih udeležencev. Pripravljene so bile vsebine za radijske oglase, vsebine za objavo na spletu, oblikovani letaki, plakati, …. V skladu z izdelanimi načrti se tekom celotne operacije izvajajo animacijske in promocijske aktivnosti.

Organizacija in izvedba izobraževalnih programov

V dobrem letu dni smo na območjih štirih LAS izvedli 200 sklopov izobraževanj in v različne tečaje pritegnili preko 1200 udeležencev. Največ zanimanja je bilo za osnovno računalniško opismenjevanje, uporabo svetovnega spleta, e-pošte, socialnih omrežij in pametnega telefona. Izvajali so se tudi drugi sklopi, vendar je bilo zanimanje nekoliko manjše. Odziv udeležencev je bil zelo velik in vtisi zelo pozitivni. Vsi so pohvalili izvedbo in si želijo še več izobraževanj. Udeleženci so bili večinoma starejši oziroma upokojenci, udeleževali pa so se tudi ljudje srednjih let in mladi.

Zaradi epidemioloških Covid-19 okoliščin se je izvajanje izobraževanj v drugem letu izvajanja projekta upočasnilo in prilagodilo zmožnostim. Ker so bili udeleženci večinoma starejši iz podeželja, ki so potrebovali usvojiti osnovna znanja za suvereno začetno uporabo računalnika ali pametnega telefona, pri večini LAS območjih že nestrpno čakajo na izboljšanje zdravstvene slike in nadaljevanje s tovrstnimi tečaji v živo v zaprtih prostorih. Znanja obvladovanja računalnika so se namreč izkazala kot neobhodna, zaradi socialnega distanciranja pa ni bilo možnosti za njihovo pridobivanje. Pri delu z ljudmi, posebno z ranljivimi skupinami, se je potrebno prilagajati njihovim specifikam in tukaj je andragoški pristop z bolj osebno noto, potrpežljivostjo in izkušenostjo predavatelja izrednega pomena in vrednost, na katero je potrebno biti pozoren. Posebno pri starejših osebah, kajti če je njihova prva izkušnja učenja rokovanja z IKT tehnologijo slaba in neuspešna, obstaja velika verjetnost, da bi naslednjič poskusili z velikim odporom, če bi sploh prišlo do tega. Prav zanje je usvajanje uporabe računalnika toliko bolj pomembno, ker so manj mobilni kot mlajši, obvladovanje teh znanj pa bi jim pomenilo lažji dostop do naročanja k osebnemu ali specialističnemu zdravniku, izboru tistega s krajšo čakalno dobo, plačevanje računov po spletu, nakup potrebščin po spletu z dostavo na dom. To so namreč storitve, ki so tistim, ki imajo tovrstno znanje in infrastrukturo bližje, lažje. Starejšim že samo učenje v skupini včasih pomeni določeno obliko dodatne motivacije in medsosedske »socializacije« v svet IKT, saj je bilo nemalokrat na izobraževanjih opaziti, kako si medsebojno pomagajo ali pa se pogovarjajo o tem, kaj so doma prebrali na spletu o neki lokalno zanimivi tematiki. In ko imajo osnove rokovanja računalništva, svoje otroke ali vnuke rajši in lažje prosijo zgolj za dodatna pojasnila, na primer o posodobitvi sistema.

Na drugi strani je obvladovanje IKT tehnologije za delovno aktivne nujno, saj prebivalcem podeželja predstavlja orodje za učinkovito upravljanje tako kmetijskega gospodarstva kot kakšne druge nekmetijske dejavnosti na podeželju. Kmetje lahko sami brezplačno vodijo FADN knjigovodstvo in redno izpolnjujejo evidence dela za uveljavljanje okoljevarstvenih spodbud, če so opremljeni s tem znanjem rokovanja z računalniškimi programi. Tudi vedno več vlog, npr. vloge za povrnitev trošarine, celo za subvencije investicij v kmetijstvo na lokalni ravni, se je že preneslo na splet, oddajo se kar na državnih portalih, kot so eCarina, eDavki, razširjena je uporaba eBančništva, na spletu lahko kdo poišče in nato naroči pri ustreznem dobavitelju zadnje steklo traktorske kabine, ki je rahlo ukrivljeno. Za takšne uporabnike osnovno obvladovanje računalnika ne pomeni več le oddaja elektronskega sporočila, temveč napredno obvladovanje programa za pripravo razpredelnic, oblačno pripravo in hrambo dokumenta, pripravo lepih in kakovostnih posnetkov končnih izdelkov za promocijo itd. Na spletu je moč najti tudi seznam dovoljenih fito-farmacevtskih sredstev v ekološkem kmetijstvu in ponudnike ekoloških semen. V Excelu pa je mogoče za vsak Gerk/poljino pripraviti 5-letni gnojilni načrt glede na založenost tal ter pripraviti scenarijsko analizo stroškov gnojenja in potrebne količine hlevskega gnoja za ekonomsko utemeljeno načrtovanje gnojenja. Ko imaš podatke in obvladaš program, se to da z le malo truda. Sodobni izzivi menedžmenta v kmetijstvu vsekakor terjajo obvladovanje računalnika.

Vse to pa nam omogoča današnja IKT tehnologija, ki jo uporabljamo vsakodnevno. Zato smo pri LAS s CILjem v času prepovedi izvajanja izobraževanj v zaprtih prostorih pričeli izvajati spletna izobraževanja. Teh so se udeleževali večinoma udeleženci srednjih let, z veliko večino ženske, pa tudi mladi in brezposelni. Največ udeležbe je bilo na izobraževanjih obvladovanja razpredelnic in obdelave tovrstnih zbirk podatkov teh znanj povezanih z grafičnim oblikovanjem, ki je uporabno za potrebe trženja svojega dela.

Do konca projekta bomo vsi sodelujoči LASi izvedli skupaj 414 sklopov oz. 1.656 pedagoških ur izobraževanj. V začetku tega leta (2021) smo jih kljub ukrepom in prepovedi izvajanja tovrstnih izobraževanj zaradi epidemije Covid-19 uspeli izvesti skupaj že 70 %. Na nekaterih območjih se je že pred projektom izvajalo več izobraževanj, vendar so bila izvedena v okviru projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja za udeležence in tudi organizatorje ter izvajalce pomembna izkušnja, saj so bila izvedena resnično blizu ljudem, tako krajevno kot po vsebini. Druga območja LAS, kjer tovrstnih vsebin še ni bilo veliko, pa so pridobila podporo izkušenj drugih partnerskih območjih in predvsem so pridobila veliko lastnih izkušenj in znanj.

Povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev za promocijo dejavnosti, pridelkov in izdelkov

V okviru projekta smo pripravili tudi orodje za enotno spletno predstavitev ponudnikov svojih pridelkov in izdelkov na spletu. Spletna stran omogoča pregledno predstavitev z osnovnimi informacijami ter umestitvijo na interaktivni zemljevid, dostopna je in bo tudi po zaključku projekta na naslovu ww.lokalna-ponudba.si. Med potekom projekta smo na vsakem območju LAS sodelovali z osmimi ponudniki ter jim pomagali pri pripravi predstavitve, za večino sodelujočih celo posneli krajši promocijski video ter s tem izboljšali promocijo dejavnosti in izdelkov na naših območjih zato, da bi okrepili zavest o pomenu lokalne hrane in druge lokalne proizvodnje ter potrošnje na drugi strani. 

Za zaključek

Z izvedbo načrtovanih aktivnosti v skupnem projektu smo sodelujoči LASi na inovativen način in z novimi pristopi poskrbeli, da smo s prilagojenimi programi izobraževanja dosegli čim širšo populacijo na podeželju, ter vsaj nekoliko dvignili nivo računalniške in digitalne pismenosti pri udeležencih, potrebna pa bi bila še nadaljnja in kontinuirana tovrstna podpora. Seveda se samo zaradi projektnih aktivnosti »staranje« našega podeželja ne bo upočasnilo, smo pa marsikaterega starejšega udeleženca in udeleženko usposobili za uporabo računalnika ali pametnega telefona za lažje vzdrževanje socialnih stikov tudi preko videoklicev ali samostojno plačilo položnice za elektriko na daljavo brez pomoči drugega. Na drugi strani pa bo mogoče ravno uporaba IKT tehnologije tista, ki bo mlajšim omogočila vzpostavitev in vzdrževanje tako zasebnih kot poslovnih stikov in jim na odročnejših območjih približala »svet« in kljub bolj oddaljeni infrastrukturi omogočila konkurenčnost ter ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Mogoče bo ravno obvladovanje IKT tehnologije tisto, ki bo prevesilo jeziček odločitve o tem, ali si ustvariti dom in se gospodarsko udejstvovati na podeželju.  

Izvajanje operacije podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2021 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino promocijskega gradiva je odgovoren vodilni partner pri LAS s CILjem  - ICRA d.o.o. Idrija. Študijski krožki del projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

torek, 30. junij 2020

LAS s CILjem, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 sodelujejo v projektu Sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi LAS-i je izmenjava znanj in izkušenj ter prenos dobrih praks in implementacija pozitivnih primerov iz drugih območij v lokalno okolje posameznega LAS. V okviru operacije bodo poleg drugih aktivnosti izvedeni tudi brezplačni računalniški tečaji za dvig ravni računalniške in digitalne pismenosti podeželskega prebivalstva. Zavedamo se vedno večjega pomena, ki ga imajo ta znanja na odmaknjenih območjih podeželja, saj so potrebna za komuniciranje, iskanje informacij ter za uporabo e-storitev, ki so danes del vsakdana. Na inovativen način in z novimi izobraževalnimi programi želimo doseči to populacijo in dvigniti nivo njene pismenosti.

Za izvajanje študijskih krožkov smo se partnerji odločili, ker jih vidimo, kot primerno obliko dela z udeleženci, katerim želimo približati IKT ter pomen uporabe sodobnih tehnologij v razvoju podeželja. Na območjih sodelujočih LAS so od februarja do maja 2019 potekali 4 študijski krožki, in sicer dva v Prekmurju ter po en na Idrijsko-Cerkljanskem in Koroškem. Študijski krožki so se ukvarjali s tematikami, ki se jih krožki navadno redkeje dotaknejo - z digitalnim opismenjevanjem, uporabo IKT pri promociji in trženju lokalnih produktov, uporabo spletnih in mobilnih aplikacij pri kmetovanju, digitalnim fotografiranjem in oblikovanjem promocijskih materialov.

 

Mentorica vseh štirih študijskih krožkov Dušanka Černalogar, zaposlena pri vodilnem partnerju LAS s CILjem, je s krožki sodelovala na daljavo. Z udeleženci krožkov in sodelujočimi IKT strokovnjaki je komunicirala na različne načine, tudi preko IKT tehnologije, prav tako so se med seboj povezovale in si izmenjevale znanja in izkušnje tudi skupine, ki so komunicirale preko Skypa in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov.

 

Kot akcijski cilji so pripravljeni ustrezni izobraževalni programi, ki sledijo sodobnim trendom in predvsem potrebam posameznih ciljnih skupin. Na osnovi vsebin, ki so jih predelali študijski krožki, prilagojenih že obstoječih računalniških programov ter ostalih vsebinskih sklopov s področja IKT, ki so bili oblikovani na osnovi pobud in predlogov prebivalcev pa je nato vsako območje pripravilo program za računalniško opismenjevanje, ki jih bomo sodelujoči LAS-i izvajali v naslednjih dveh izobraževalnih sezonah.  Mobilne učilnice nam bodo omogočale, da jih bomo lahko izvedli skorajda v vsakem kraju ali vasi.


Projektni partnerji so se večinoma prvič srečali s študijskimi krožki in načinom dela v njih. Izkazali so se, kot zelo primerna oblika pridobivanja znanj na drugačen, zanimiv način, saj je z njimi mogoče dopolnjevati tradicionalno izobraževanje v lokalnem okolju, kjer so aktualne teme pritegnile povabljene ciljne skupine, krepile ustvarjalnost, inovativnost in željo sodelujočih po učenju digitalnih vsebin.  Hkrati smo lahko »testirali« mentorstvo na daljavo, kar se je izkazalo, kot dobrodošla možnost v primeru prostorske oddaljenosti mentorja, ne more pa ta oblika v celoti nadomestiti osebne komunikacije, prisotnosti mentorja v skupini, ki jo vodi.